Writers' Community
A collection of articles written by different writers both local languages and English .
Download PDFs
Checkout our library
Find the best Shona and English books and short writings. Ours is the biggest library of poetry, fiction, essays etecera.
Explore More
Who we are

Ever wondered where to get your short writing published? Or perhaps where to find super entertaining content from your Zimbabwean writers? Well, you are right at the place. We are a community of writers where you can find free fiction, essays and poems in local and in English languages. Feel free to dig into our works, we said so!

Recent Posts
English
leekafs

One Morning Dears

You can see friend, a rooster is none of those things you can consider put in print, particularly if you are one whose reputation you earnestly value. And worse if the rooster is nothing more than a word the wind carries. I shouldn’t have dared, but thinking

Read More »
Fiction
leekafs

Tariro

VaNyahungwe vanobuda mumusha mavo vachiperekedza sahwira wavo VaMupembe kwaMusana uko kwavaida kunotora mombe dzakanga dzabviswa nemukwasha wavo. Tinoona VaNyahungwe vachipondwa pakati pehusiku mumusha wemukwasha wavo umu. Mutumbi wavo unovigwa muninga umo munobva mapfigwa nematombo makuru uye pfumo ravo rinoraswa musango. Zvose izvi zvinoitwa naVaMupembe pamwe chete nevamwe

Read More »
English
leekafs

Jesus in Harare

They named them seven wonders, didn’t they? They did—and it’s really a shock to say there is one more, amid the squatters’ homes in Epworth. Seven springs in a row that produces more than three hundred tonnes of clean, safe water daily—and never run dry. Right now,

Read More »
Fiction
leekafs

Matambanepfumo Chitsauko 2

Kusungwa kwaMatambanepfumo Chitikita akatosvika pakuyeverwa zvake nemufananidzo wemwedzi waibuda mumvura yaiva mukatsime kaiva pedyo naye. Akatokaruka osekerera zvake ega. Chaaiziva ndechekuti zvinhu zvakanga zvava kuzosanduka nenguva isipi. Ndiyo nguva yaaishuvira kuti isvike kubva pahuduku hwake manje iyi. Mwedzi waaiona mumvura waimupa yeuchidzo yechiedza chakanga chava pedyo naye.

Read More »
Fiction
leekafs

Matambanepfumo Chitsauko 1

Rufu rwaVaMushayavanhu Dare raMuchineripi rakaoma mutezo pakaparurwa shoko raHwezira. Hana dzevazhinji dzakatibuka sengoma, ziya rikasinira sepachitubu. Naiye Muchineripi pachake akanga oita seabatwa huro nezvinyakuse. Uchimuona kudai urikure waigona kutoti aenda nyikadzimu. Mumoyo aizviziva kuti ndiChauruka chete aisakisa zvese izvi. Ko ndiani ko mumwe waairimirana naye muganhu munyika

Read More »

You can download pdf files and read offline. We have a list of downloadable files that you can access on our website. 

DOWNLOAD PDFS OF ARTICLES